Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement
PSV de Eemruiters, PC de Hooglandertjes
en MV de Eemruiters

In verband met de veiligheid en het paard rijplezier voor ons allemaal kennen onze accommodatie en terrein een aantal huisregels. Wij rekenen op jullie medewerking.

 

Huishoudelijk reglement
PSV de Eemruiters, PC de Hooglandertjes en MV de Eemruiters

In verband met de veiligheid en ter bevordering van het rij- en menplezier gelden er op onze vereniging een aantal huisregels die zijn vastgelegd in dit huishoudelijk reglement. Ieder lid van de vereniging wordt geacht deze regels te kennen en zich hieraan te houden.

Artikel 1
De vereniging draagt de naam van PSV de Eemruiters, PC de Hooglandertjes en MV de Eemruiters en is gevestigd te Hoogland, gemeente Amersfoort. De rijvereniging is opgericht op 26 juli 1946.

In 1973 werd de ponyclub de Hooglandertjes opgericht, gevolgd door de menafdeling in 1979. Zij vestigden zich als eerste aan de Engweg. In 1992 vonden ook de Eemruiters hier hun nieuwe plek en werd een gezamenlijk clubgebouw geopend. Kort daarna zijn de verenigingen gefuseerd.

Artikel 2              Doel
De vereniging stelt zich ten doel op grondslag van artikel 1 de belangen van de paardensport en van de bij haar aangesloten leden te bevorderen.

Artikel 3              Leden

De vereniging bestaat uit:

 1. Pony- en paardenruiters en menners
 2. Donateurs

Artikel 3a Gewone leden

Definitie
Dit zijn natuurlijke personen die de paardensport actief beoefenen en die na zich bij het bestuur te hebben aangemeld, als zodanig reglementair door het bestuur zijn aangenomen. Vormen van lidmaatschap:

 1. Volledig lidmaatschap (volledig lidmaatschap van de PC, RV en MV geeft recht op gebruik van onze accommodatie. Tevens kunt u 1x per week dressuurles en 1x per 2 weken springles volgen of aan de menlessen deelnemen) Het lidmaatschap is persoonsgebonden. U kunt in eigen lessen met ieder willekeurig pony/paard deelnemen. Het is niet toegestaan om op de naam van een ander lid deel te nemen aan de lessen.
 2. Lid zonder lessen (hierbij mag men niet deelnemen aan de lessen, maar wel gebruik maken van de accommodatie en deelnemen aan activiteiten)
 3. Startkaart leden (mag geen gebruik maken van lessen en/of accommodatie, geeft enkel de mogelijkheid een KNHS startkaart aan te vragen)
 4. wee leden met 1 paard/pony (betalen twee keer contributie)
 5. Eén lid met 2 paarden/pony’s (betaalt twee keer contributie)

Artikel 3b

Donateurs
Zijn verenigingen of personen, die zich bereid verklaren jaarlijks een donatie te storten in de kas van de vereniging, met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimale bijdrage.

Artikel 3c
Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen van de leden en aangeslotenen zijn opgenomen.

Artikel 3d
Ieder lid die zich bij de vereniging aanmeldt, is verplicht W.A. verzekerd te zijn. Mocht een lid aansprakelijk gesteld worden voor één of ander voorval, dan kan hij/zij geen beroep doen op het bestuur van de vereniging. Tevens dient iedere pony/paard voorzien te zijn van een geldig chip en paspoort.

Artikel 4              Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:

 1. voor alle leden door overlijden
 2. voor gewone leden: door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van de vereniging of diens plaatsvervanger. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmelden voor het lidmaatschap van de vereniging dient te gebeuren vóór 1 december. Het contributiejaar loopt vanaf 1 januari tot 31 december. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van contributie. Afmelden KNHS Lidmaatschap (startpas) vóór 15 november, anders zullen er als nog kosten in rekening gebracht worden. Afmelden kan door een mail te sturen naar het secretariaat, info@eemruiters.nl of door zelf afmelden via mijn KNHS, let op! moet vóór 30 november binnen zijn. Met inachtneming van de verplichting de contributie te betalen tot het einde van het lopende verenigingsjaar en te voldoen aan alle verdere verplichtingen jegens de vereniging.
 3. Opzegging namens de vereniging en door het bestuur, wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, wat onder meer het geval is bij het niet of na herhaalde aanmaningen niet betalen van de verschuldigde contributie en andere verschuldigde bedragen.
 4. Ontzetting, welke geschied door het bestuur overeenkomstig de bepalingen van het reglement betreffende rechtspleging van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie van Landelijke rijverenigingen en het algemeen reglement van voornoemde KNHS.
 5. Donateurs beëindigen hun steun door schriftelijke, dan wel mondelingen opzegging aan het bestuur.

Artikel 5              Straffen
Het bestuur is bevoegd, om leden die de artikelen gesteld in dit Huishoudelijk Reglement of die door hun gedrag of anderszins de goede naam van de vereniging zouden kunnen schaden of in gevaar brengen of het doel van de vereniging tegenwerken, voor schorsing of royement voor te dragen aan het bestuur van de KNHS.

Bij schrapping (royeren) kunnen betaalde inleggelden en contributies niet worden teruggevorderd, bovendien vervallen alle aanspraken op bezittingen van de vereniging.

Onder schorsing wordt verstaan het uitgesloten zijn van deelname aan elke wedstrijd, training etc.

Bovendien kan het bestuur overgaan tot het opleggen van de volgende straffen:

Berisping
Boete
Uitsluiting voor een bepaald aantal wedstrijden.

Artikel 5.1           Ongewenst gedrag
Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin opzettelijke of in indirecte zin, die door een ander verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Mocht er ongewenst gedrag binnen de vereniging optreden kan men in vertrouwelijkheid contact opnemen met het bestuur. De telefoonnummers staan op de website. Mocht je toch liever iemand van buiten de vereniging benaderen, het NOC*NSF meldpunt is 24/7 bereikbaar op 0900-2025590 (10c/pm).

Artikel 6              Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daar aan volgend. Zij die bedanken voor hun lidmaatschap kunnen alleen uittreden op 1 januari van het volgende boekjaar met inachtneming van het gestelde in artikel 4b én indien zij zes weken voor het einde van het boekjaar daarvan schriftelijk kennis hebben gegeven aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 7              Contributie
De leden betalen aan de kas van de vereniging een door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie. Contributiebetaling volgt binnen 14 dagen na ontvangst van factuur. Gespreid betalen van de contributie is mogelijk in overleg met de penningmeester. Bij een niet tijdige betaling, ook na herhaalde aanmaning, kan het bestuur besluiten het lid voor verdere deelname aan wedstrijden uit te sluiten tot de verschuldigde kosten zijn voldaan.

Artikel 8              Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die gekozen worden door de algemene ledenvergadering en benoemd worden voor de tijd van één jaar; bij aftreding zijn zij herkiesbaar.

Bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of diens plaatsvervanger.

Het bestuur is belast met het voorbereiden van de algemene ledenvergadering en kan, staande de algemene ledenvergadering, voorstellen doen, tenzij de meerderheid der stemgerechtigde leden zich daartegen verzetten.

Artikel 8.1          Voorzitter
De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen. Hij/zij draagt zorg voor nakoming van bepalingen van de reglementen, roept bestuursvergaderingen bijeen zo dikwijls hij/zij zelf of twee andere bestuursleden dit gewenst achten. Hij/zij tekent de notulen en andere stukken waarop zijn/haar handtekening wordt vereist.

Artikel 8.2          Secretaris
De secretaris is belast met de verzorging van de notulen, de ledenlijst de uitnodigingen voor bestuursvergaderingen op last van de voorzitter en voor de algemene ledenvergadering op last van het bestuur, de indeling van de lessen e.e.a. in overleg met de instructie, het archief en al wat verder tot de werkzaamheden van een secretaris behoord.

De notulen van het verhandelde in een vergadering worden in een eerstvolgende vergadering voorgelezen en na goedkeuring door de betrokken vergadering, door de voorzitter ondertekend. De secretaris of notulist ondertekent mede de notulen.

Artikel 8.3          Penningmeester
De penningmeester is belast met de ontvangst en uitgaaf van alle gelden door de vereniging te ontvangen en uit te geven; hij/zij brengt tijdig en voor de algemene ledenvergadering, in het bestuur, een ontwerp rekening in verantwoording van het financieel beheer in het afgelopen jaar ter tafel.

Artikel 9              Ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden voor de algemene ledenvergadering van Regio Utrecht, op een door het bestuur te bepalen tijd en plaats.

Andere algemene ledenvergaderingen worden belegd op verlangen van het bestuur en op schriftelijke aanvraag van ten minste 1/3 der leden van de vereniging, met duidelijke omschrijving van de redenen.

In de algemene ledenvergadering worden, indien nodig, één of twee leden benoemd die als afgevaardigden van de vereniging haar zullen vertegenwoordigen op de Kringvergaderingen en de vergaderingen van de Regio Utrecht.

Artikel 9.1          Oproeping
De oproeping van een algemene ledenvergadering moet als regel zeven dagen van tevoren plaats vinden. Eventuele voorstellen en interpellaties moeten ten minst vijf dagen voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal plaats hebben, bij het bestuur zijn ingediend.

Artikel 9.2          Stemmingen
Over de voorstellen wordt met meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij één der aanwezigen tegen mondeling stemmen bezwaar maakt. Blanco briefjes en briefjes welke niet duidelijk personen aanwijzen worden niet gerekend als uitgebrachte stemmen. Alleen personen van 18 jaar en ouder hebben stemrecht.

Over verenigingszaken hebben ook ouders van clubleden, jonger dan 18 jaar, stemrecht.

Wanneer bij de eerste stemming over personen niemand het vereiste aantal stemmen op zich heeft verenigd, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Heeft dan geen der kandidaten de meerderheid verkregen, dan wordt er een herstemming gehouden tussen die twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich kregen. Mochten beide kandidaten evenveel stemmen hebben, dan wordt er door middel van loting beslist. Bij staking van stemmen over zaken, wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 10            Lessen
Leden dienen zich te houden aan de lesindeling. Wijzigingen gaan in overleg met bestuur en instructie. Incidenteel meerijden in een andere les is alleen toegestaan i.o.m. bestuur en instructie.

Leden zijn verplicht voor 16.00 uur aan de instructie door te geven dat men niet kan meerijden in de les, zodat eventueel geschoven kan worden met de lesindeling. Bij niet of niet tijdig afmelden wordt er na de 3e keer €25,- in rekening gebracht.

Het is verboden om tijdens de lessen lawaai te maken langs de kant van de bak of om werkzaamheden te verrichten, die overlast veroorzaken.

Artikel 11            Wedstrijden
Indien een lid heeft ingeschreven voor deelname aan een bepaalde wedstijd vloeit daaruit onherroepelijk betaling van startgeld voort.

Artikel 11.1
Indien een rijdend lid zich heeft opgegeven voor deelname aan een bepaalde wedstrijd en het blijkt dat zijn of haar deelname niet met 100% zeker is, dient hij/zij zich af te melden bij de betreffende organisatie.

Artikel 11.2
Indien het bestuur, op een hun gedaan verzoek, zou beslissen deel te nemen aan een bepaald evenement, waarbij de vereniging tegenover derden naar buiten treedt, is eveneens deelname van alle actief rijdende leden vereist, tenzij men van tevoren ontheffing van deelname vraagt en die ook heeft gekregen.

Artikel 11.3
De vraagprogramma’s worden via publicaties (zie ook internet) kenbaar gemaakt en ieder wedstrijdrijdend lid kan hierop zelf inschrijven bij de betreffende organisatie/vereniging.

Artikel 11.4
Alle deelnemers moeten, althans bij wedstrijden, aan de KNHS voorschriften voldoen qua kleding.

Als er in verenigingsverband gestart wordt bv 4-tal zal dit onderling worden afgestemd.

Iedere deelnemer is verplicht ruim op rijd aanwezig te zijn, minimaal een uur voor de aanvang van de desbetreffende rubriek.

Bij de wedstrijd dient de pony/paard behoorlijk verzorgd en het harnachement netjes gepoetst te zijn.

Leden zijn verplicht tijdens wedstrijden of andere activiteiten van de vereniging mee te helpen als ringmeester, schrijver, tijdens springwedstrijden als hulp in het parcours, in de horeca , enz. Bij het niet uitvoeren van deze taken kan een sanctie worden opgelegd.

Artikel 12           Accommodatie
Tijdens het rijden op het clubterrein, is men verplicht een goedgekeurde cap en rijlaarzen (of jodhpurs en chaps) te dragen.

Buiten de verenigingslessen, mogen leden gebruik maken van de accommodatie. Als er lessen gegeven worden kan er niet vrij gebruik van de accommodatie gemaakt worden.

Leden mogen de accommodatie gebruiken voor privélessen. Instructeurs moeten in bezit zijn van een instructeursdiploma. Privélessen vallen onder vrij rijden. Andere leden hebben op dit zelfde moment ook de beschikking over de gehele accommodatie.

Bij gebruik van de bak dient iedereen zich te houden aan de algemeen geldende rijbaanregels. Deze zijn te vinden op het prikbord naast de rijbaan en op rijbaan regels.

Het is verboden te roken op het paard en in de rijbaan.

Tijdens of voor het paardrijden is alcoholgebruik niet toegestaan.

Paarden of pony’s los laten lopen en longeren in de bak is verboden mits noodzakelijk voorafgaand aan het rijden.

Op het clubterrein en in de rijbaan is iedereen verplicht de mest op te ruimen die zijn/haar paard produceert. Het is niet toegestaan mest uit de trailer te halen en op de club achter te laten.

Ter voorkoming van schade aan voertuigen moet er zo geparkeerd worden dat de neus van de auto naar de rij bak staat. De trailers staan dan aan de achterzijde allemaal op gelijke hoogte en staan er geen neuzen van auto’s naast waar de paarden tegenaan kunnen stoten/trappen. Daarmee heeft iedereen ook gelijk voldoende ruimte om weg te rijden zonder daar het menveld bij te hoeven gebruiken

Op lat van het bestuur kan worden besloten dat de rijbaan ten behoeve van een evenement (clubkampioenschappen, oranjefeest, etc.) niet beschikbaar kan zijn.

Artikel 13           Ontbinding van de vereniging
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts genomen worden door een opzettelijk met dit doel belegde algemene ledenvergadering.

Artikel 14            Wijziging reglement
Ieder lid heeft recht op een exemplaar van dit Huishoudelijk reglement. Elke aanvulling en-of wijziging van dit Huishoudelijk Reglement zal pas na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van kracht zijn.

Artikel 15             Slotbepaling
In geval van één of meer bepalingen van dit reglement mochten blijken niet duidelijk te zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet heeft voorzien, beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 8, tweede alinea, van het huishoudelijk reglement der Koninklijke Hippische Sportfederatie.

Dit Huishoudelijk Reglement is ter goedkeuring voorgedragen op de algemene ledenvergadering van 12 december 2018